Przetargi

Remont elewacji i modernizacja schodów zewnętrznych, wraz z wymianą balustrady betonowej w domu Parafialnym w Tczycy, przeznaczonym na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Informacja o wyniku postępowania.
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1 - Wzór oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Załącznik nr 4 - Przedmiar robót budowlanych.
Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa.
Załącznik nr 6 - Decyzja Nr 373/2018 znak BA.6740.364.2018 z dnia 31.08.2018r. zatwierdzająca projekt budowlany.
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.